Algemene voorwaarden

LEVERING-  EN BETALINGSVOORWAARDEN

artikel 1. algemeen

Deze levering- en betalings zijn van toepassing op al de offertes van GIO Meubelen BV, hierna te noemen GIO, op alle opdrachten aan GIO en op alle met GIO gesloten overeenkomsten. Voorzover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, hebben de voorwaardn van GIO voorrang, behoudens in gevallen, waarin de voorwaarden van opdrachtgever door GIO schriftelijk zijn geaccepteerd.

artikel 2. offertes

De offertes van GIO, waaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, zijn steeds vrijblijvend. zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging aan de zijde van de directie van GIO zijn opdrachten van de opdrachtgever voor GIO niet bindend. Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor ons slechtsverbindend, indien en voorzover deze schriftelijk door GIO zijn geaccepteerd. Opgegeven afmetingen, kleuren,gewichten, specificaties, eigenschappen van produkten en overige produkteninformatie worden slechts bij benadering opgegeven.

GIO behoudt zich het recht voor om, mits zulks geen afbreuk doet aan de functionele eigenschappen der produkten, daarin wijzigingen aan te brengen of afwijkend van monsters/ showroom-modellen te leveren.

artikel 3 prijzen

Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen van GIO af fabriek, exclusief vracht, verpakking, montage, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen. Indien na de opdrachtacceptatie de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, kunnen de prijzen van GIO worden verhoogd.

artikel 4. levering

Door GIO opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering.Er zal naar worden gestreefd deze zoveel mogelijk na te komen. Overschreiding hiervan geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of betaling te weigeren en verplicht GIO  niet tot betaling van schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. Verzending van de gekochte goederen geschiedt op door GIO te bepalen wijze. Alle goederen onder een netto waarde van € 1000,-- gaan onder de conditie “af fabriek “ in de zin van de Incoterms 1990; goederen met een netto waarde boven € 1000,-- per adres in Nederland, met uitzondering van de noordelijke eilanden Terschelling Vlieland etc... gaan onder conditie franko. GIO behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of geheel danwel gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

GIO is gerechtigd om in geval van bestelling tot levering van goederen deze in haar geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren.

In het laatste geval is GIO gerechtigd  om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien een deelzending door de opdrachtgever niet tijdig wordt betaald, is GIO onverminderd de rechten van GIO ingevolge artikel 7, niet tot het leveren van de volgende deelzending verplicht.

artikel 5. eigendomsvoorbehoud

Door GIO verkochte goederen blijven na levering, waar deze zich ook mochten bevinden, het eigendom van GIO, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GIO, uit hoofde van welke overeenkomst ook. Hij is niet gerechtigd de  nog onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of stil te verpanden.

artikel 6. zekerheid

De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van GIO zekerheid te verstrekken voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen terzake van de door GIO uitgevoerde of nog niet of gedeeltelijke uitgevoerde overeenkomst in elke door GIO gewenste vorm. Indien de opdrachtgever hieraan geen gevolg geeft, wordt onverminderd de rechten van GIO ingevolge artikel 7, al hetgeen hij aan GIO uit welke hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar

artikel 7.  facturering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt facturering als volgt:

voor overeenkomsten tot een bedrag van 25.000 euro exclusief btw, zodra de levering van de producten ex art 4. heeft plaatsgevonden.

voor overeenkomsten vanaf een bedrag van 25.000 euro exclusief btw:

  1. 30% bij opdrachtbevestiging
  2. 60% bij het voor verzending gereed staan van de producten
  3. 10% zodra de levering van de producten heeft plaatsgevonden

artikel 7.1  betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na faktuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder compensatie van enige tegenvordering zijnerzijds, uit welke hoofde dan ook.

De opdrachtgever is verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen. Een eerste levering aan nieuwe clienten zal altijd onder rembours cq vooruitbetaling geschieden. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is GIO gerechtigd de nog bij opdrachtgever in bezit zijnde door GIO geleverde goederen zonder enige gerechtelijke tussenkomst en daartoe zonodig de gebouwen en terreinen van de opdrachtgever te betreden. Na terugname wordt de opdrachtgever gecrediteerd voor de waarde van de tegruggenomen goederen onder aftrek van eventuele gemaakte onkosten m.b.t. het terughalen

artikel 8. garantie

GIO geeft op de door haar verkochte (nieuwe (gebruikte of refurshibed producten vallen hier niet onder)) produkten de navolgende garantie geldend vanaf leveringsdatum van die produkten:

a. op metalen onderdelen 5 jaar    b. op gestoffeerde onderdelen m.u.v. de stof 2 jaar    c. op eventuele weeffouten in de stof 3 maanden

artikel 9 reclame

reclames in het tijdbestek van het bepaalde in artikel 8 dienen voor wat betreft zichtbare gebreken te worden ingediend binnen 14 dagen na levering van de goederen. Bij verborgen gebreken dienen te worden ingediend binnen 14 dagen na te voorschijn treden van het desbetreffende gebrek. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de betaling van de geleverde goederen op te schorten. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevinding door GIO franko geaccepteerd

artikel 10 aansprakelijkheid

Behoudens de garantieverplichting van GIO is GIO nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aansprakelijkheden voor schadevergoeding, daaronder begrepen vergoeding vna kosten, schaden en interessen wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, waaronder milieuschade, hetzij direct, hetzij indirect, bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, worden uitgesloten De opdrachtgever is verplicht GIO te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke voor GIO mochten ontstaan als direct gevolg van vordering van derden op GIO terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor GIO ingevolge deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk is. GIO is niet aansprakelijk  wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke GIO door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

artikel .11 ontbinding

Indien de opdrachtgever enige betalingsverplichting niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf staakt, op zijn goederen beslag wordt gelegd, onder bewind wordt gesteld, onder curatele wordt gesteld is GIO gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden dan wel voor opdrachtgevers betalingsverplichting zekerheid te verlangen. Het bepaalde in artikel 7 lid 3 is onverminderd van kracht.

artikel. 12 geschillen

Alle geschillen daaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouw en vorderingen, welke tussen GIO en de opdrachtgever mochten ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel  van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam .

artikel. 13 toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk

Partijen worden geacht domicili te hebben gekozen ter plaatse van vestiging van GIO

 

gedeponeerd  17 februari 1993  bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer  190/93